top of page

Åpenhetsloven

AS OM BE Plast sine etiske retningslinjer er et ønske og ambisjon om å etablere et proaktivt samarbeid med våre partnere for å fremme etiske, sosiale og miljømessige forhold. Disse retningslinjene oppsummerer kravene som AS OMBE Plast er forpliktet til, og som vi krever at våre partnere overholder.

 

1. Forretningsmessig oppførsel

AS OMBE Plast skal være forpliktet til etisk oppførsel og til å respektere menneskerettighetene til internasjonale traktater og internasjonalt anerkjente standarder.

Vi tilstreber en åpen og konfidensiell dialog med våre samarbeidspartnere. Vi tar avstand fra bestikkelser, hvitvasking av penger og annen ulovlig eller uetisk praksis i alle deres former. Vi forventer at våre partnere opptrer ansvarlig og følger de høyeste etiske verdiene.

AS OMBE Plast skal registrere og rapportere all informasjon om forretningstransaksjoner nøyaktig og ærlig og opprette, beholde og avhende bevis for slike transaksjoner i samsvar med alle gjeldende lov- og forskriftskrav.

 


2. Arbeid og menneskerettigheter

AS OM BE Plast er forpliktet til å respektere og fremme menneskerettighetene til våre ansatte, slik som likhet, ikke-diskriminering og organisasjonsfrihet. Vi tar avstand fra bruken av barnearbeid, tvangsarbeid og annen praksis som bryter med menneskerettighetene i alle deres former. Vi aksepterer ikke diskriminering, trusler, undertrykkelse eller trakassering i noen form. Alle våre ansatte skal ha rett til fri forening og kollektive forhandlinger i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter. Hver ansatt skal kompenseres på en korrekt og rettferdig måte i samsvar med hans eller hennes individuelle prestasjoner og bidrag til selskapets suksess. Kompensasjoner utbetalt til våre ansatte er i samsvar med alle gjeldende lønnslover. Arbeidstiden skal være i samsvar med nasjonal lovgivning og avtaler.


3. Helse og sikkerhet 

AS OMBE Plast mener at det er av grunnleggende betydning å tilby et trygt og sunt arbeidsmiljø. Det skal sørges for forsvarlig arbeidsplass og personlig verneutstyr for ansatte. Utstyr og verktøy skal være i orden og egnet for tilsvarende oppgave. Ansatte skal gis passende helse- og sikkerhetsinformasjon og opplæring. Det skal være på plass prosedyrer for å identifisere, håndtere, registrere og rapportere yrkesskader og sykdommer. Vi skal iverksette korrigerende tiltak for å eliminere de grunnleggende årsakene til skader og sykdommer

 

4. Miljø

AS OMBE Plast skal jobbe med å beskytte miljøet og for å minimere påvirkningen av vår aktivitet og produkter på miljøet. Vi forventer at våre partnere overholder alle miljølover, forskrifter og tillatelser knyttet til deres virksomhet. Våre partnere må identifisere og strebe etter å redusere miljørisikoen knyttet til deres virksomhet.

bottom of page